1. Ko ima pravo na direktna davanja?

Pravo na direktna davanja imaju privredni subjekti u privatnom sektoru. To su svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje konkretno direktno davanje, i to:

 • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 • rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana);
 • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti u privatnom sektoru ako ispunjavaju sledeće uslove:

 • ako su zaključno sa 13.2.2021. godine osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa 13.2.2021. godine postali obveznici PDV (misli se na obveznike PDV fizička lica);
 • ako im na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

 

Pravo na isplatu direktnih davanja mogu da koriste i preduzetnici, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici paušalci koji su registrovali privremeni prekid obavljanja delatnosti najranije 13.2.2021. godine.

 

Pravo na direktna davanja nemaju sledeća velika pravna lica:

 • banke,
 • društva za osiguranje i društva za reosiguranje,društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima,
 • davaoci finansijskog lizinga,
 • platne institucije i institucije elektronskog novca.

 

2. Prijavljivanje za direktna davanja

Da li privredni subjekt treba da uradi nešto ako želi odnosno ako ne želi direktna davanja zavisi od toga da li podnosi prijave na obrascu PPP-PD za zaposlene ili za ličnu zaradu preduzetnika (u daljem tekstu: PPP-PD prijave).

Ako privredni subjekt podnosi PPP-PD prijave, potrebno je da prihvati isplatu direktnih davanja na portalu ePorezi preko Izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja (obrazac IPDD), ako želi direktna davanja. Izjava se daje posebno za svaku isplatu (u toku marta za isplatu u aprilu, u toku aprila za isplatu u maju i u toku maja za isplatu u junu). Ukoliko to ne učini, neće dobiti direktna davanja.

Pored toga potrebno je na portalu ePorezi da izvrši izbor poslovne banke ako ima račune u više banaka (obrazac IPB).

Trenutak prihvatanja direktnih davanja preko obrasca IPDD nije ni u kakvoj vezi sa trenutkom podnošenja PPP-PD prijave. PPP-PD prijave se podnose po uobičajenoj proceduri, odnosno nema nikakve razlike u odnosu na podnošenje tih prijava inače.

Ako privredni subjekt ne podnosi PPP-PD prijave (nema zaposlene ili ličnu zaradu), potrebno je samo da izvrši izbor poslovne banke ako ima račune u više banaka i automatski će dobiti direktna davanja. Međutim, ukoliko ne želi direktna davanja, ovaj privredni subjekt treba u Izjavi o prihvatanju isplate direktnih davanja (obrazac IPDD) da izabere opciju „Ne prihvatam“, i to posebno za svaku isplatu. Ukoliko to ne učini biće mu isplaćena direktna davanja, ali ima i dalje mogućnost da ih ne koristi i biće vraćena nakon 30. jula 2021. godine.

Izbor poslovne banke (obrazac IPB) potrebno je izvršiti najkasnije do četvrtka 25. marta 2021. godine.
Izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja (obrazac IPDD) potrebno je dati:

 • najkasnije do 31. marta za isplatu u aprilu;
 • najkasnije do 30. aprila za isplatu u maju;
 • najkasnije do 31. maja za isplatu u junu.

 

3. Kako i koliko će biti isplaćeno

Isplata direktnih davanja će biti izvršena na posebne namenske račune koji će biti otvoreni kod poslovnih banaka (COVID računi). Banke su dužne da otvore COVID račune najkasnije do 31. marta 2021. godine.

Polaznu osnovu za iznos direktnih davanja koje će dobiti privredni subjekt je polovina osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine, odnosno 15.450,12 dinara.

Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za 1 (jedan), osim u slučaju kada preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik ili preduzetnik drugo lice imaju istovremeno i status zaposlenog ili korisnika penzije.

Davanja nisu vezana za pojedinačna lica već se radi o pomoći privrednom subjektu koja se koristi za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenih (zajedno sa sopstvenim sredstvima). Nije važno ni kojim zaposlenima će biti isplaćena sredstva iz direktnih davanja, ni za koje zarade i naknade zarada. Jedino ograničenje koje postoji jeste da sredstva treba iskoristiti do 30. jula 2021. godine.

Sredstva koja ne budu iskorišćena banke će vratiti na račun Uprave za trezor sa koga su direktna davanja isplaćena.

 

4. Kako se gubi pravo na direktna davanja?

Privredni subjekt može izgubiti pravo na direktna davanja iz dva razloga:

 • ako smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 13.2.2021. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, ne računajući zaposlene sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme pre 13.2.2021. godine za period koji se završava u periodu od 13.2.2021. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja;
 • ako isplati dividende od 13.2.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom (stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode), najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja. Kamata se obračunava počev od dana kada su isplaćena pojedinačna direktna davanja.

 

5. Pogrešne isplate sa COVID računa

Uredbom je predviđeno rešenje za slučajeve pogrešnog prenosa sredstava sa COVID računa na tekuće račune lica kojima nisu namenjena sredstva po osnovu direktnog davanja.

Banke po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku sprovode analizu svakog konkretnog slučaja i u situacijama kada ocene da se radi o nenamernoj grešci, omogućavaju svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa.