Korisnicima je od dana, 31. januara 2024. godine, omogućen rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2023. godinu., kojoj je moguće pristupiti putem Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije).

Kao i prethodnih godina, na internet stranici Agencije ažurirane su informacije za sve vrste zahteva koji se mogu dostaviti u PIS FI sistemu za dostavljanje finansijskih izveštaja, kao i dokumentacija koja je propisana za svaku vrstu zahteva, pojedinačna korisnička uputstva u vezi sa Evidencijom obveznika, dostavljanjem izjave o neaktivnosti, redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i drugih vrsta finansijskih izveštaja i pripadajuće dokumentacije i njihove zamene, kao i sa dostavljanjem posebnih zahteva obveznika. Osim toga, na sajtu Agencije je objavljeno tehničko uputstvo za korišćenje Aplikacije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije, za potpisivanje zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom ili sertifikatom u klaudu i instrukcije za plaćanje naknade za javno objavljivanje.

Takođe, objavljene su i informacije u vezi zakonskih rokova za dostavljanje izveštaja, naknade za obradu i objavljivanje izveštaja, obima finansijskog izveštaja i pravila njihove računsko-logičke kontrole, načina razvrstavanja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina, primeni računovodstvene regulative i načinu utvrđivanja obaveze revizije i dostavljanja propisane dokumentacije i sl.

Agencija je pustila u rad i eksterni portal „Ažuriranje Evidencije obveznika“, u okviru PIS Agencije, putem kojeg obveznici dostavljanja finansijskih izveštaja mogu da dostave reklamacije, ukoliko podaci u toj evidenciji nisu ažurni. Putem tog portala se na gotovo istovetan način vrši i prijava/odjava preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo i čiji se podaci vode u registrima i evidencijama Agencije, ili kojima raspolaže Agencija.

Više o novom načinu ažuriranja Evidencije obveznika možete videti na internet stranici Agencije za privredne registre u novinama u sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Na kraju, pozivamo sve obveznike da, pre sastavljanja i dostavljanja zahteva, obavezno provere ažurnost podataka u Evidenciji obveznika, a preduzetnike koji su u 2023. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva da se prijave u tu evidenciju.

Za svu potrebnu pomoć, pravnim licima i preduzetnicima su na raspolaganju sledeće imejl – adrese:

obveznicifi@apr.gov.rs- za pojašnjenja u vezi dostavljanja reklamacija radi ažuriranja podataka u Evidenciji obveznika, putem eksternog portala;

sd@apr.gov.rs- za rešavanje tehničkih pitanja u vezi sa pristupom PIS Agencije, potpisivanjem zahteva ili dokumentacije;

finizvestaji@apr.gov.rs-za pojašnjenje svih drugih pitanja sa kojima se obveznici susreću prilikom podnošenja različitih vrsta zahteva.

 

vest preuzeta sa sajta APR-a.