Zakon o PDV-u dozvoljava stranim obveznicima refakciju PDV-a obračunatog na isporuke dobara i pružanje usluga u Srbiji.
 
Uslovi za refakciju PDV-a
 
Refakcija PDV-a je moguća pod sledećim uslovima:
 
1.     Ako je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, i ukoliko je račun plaćen;

2.     Minimalni iznos za koji se može podneti zahtev za refakciju iznosi 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

3.     Ako su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza za nabavljena dobra i usluge;

4.     Ako strani obveznik nije vršio promet dobara i usluga u Republici Srbiji, izuzev pojedinih usluga prevoza dobara koje su oslobođene sa pravom na odbitak prethodnog poreza,  usluga prevoza putnika koji podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza kao i dobara i usluga za koje obavezu obračunavanja PDV ima primalac istih.

 
Refakcija je moguća samo za pravna lica sa sedištem u državama sa kojima Srbija ima reciprocitet. U pitanju su sledeće države:
 
 • Holandija
 • Slovačka
 • Hrvatska
 • Danska
 • Austrija
 • Bosna i Hercegovina
 • Belgija
 • Crna Gora
 • Makedonija
 • Slovenija
 • Nemačka
 • Velika Britanija
 • Turska – (refakcija je ograničena na isporuke dobara i pružanje usluga koje se odnose na prevoz, sajmove i slično)
 • Švajcarska
 • Norveška
 • Rumunija
 • Mađarska
 
Dodatne informacije
 
Zahtev za PDV refakciju može biti podnet najkasnije do 30. juna 2024. godine.
 
Kako bi podneo zahtev za refakciju PDV-a, strani obveznik treba da poseduje srpski poreski identifikacioni broj.