Preduzetnici koji vode poslovne knjige, a žele i ispunjavaju uslove da budu paušalno oporezovani, mogu najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu, podneti zahtev za paušalno oporezivanje.

Dakle, ukoliko ste preduzetnik i vodite poslovne knjige, a želite da u 2024. godini plaćate porez i doprinose na paušalno utvrđen prihod, potrebno je da podnesete zahtev Poreskoj upravi najkasnije do 31. oktobra 2023. godine.

Kako bi vam bilo odobreno paušalno oporezivanje, na osnovu podnetog zahteva, morate prethodno da ispunite sledeće uslove:

  • niste u sistemu PDV-a;
  • da Vam promet Vam nije veći od 6.000.000,00 za 2023. godinu;
  • da šifra delatnosti nije registrovana iz oblasti: reklamiranja i istraživanja tržišta, trgovine na veliko malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
  • da u vašu delatnost nema ulaganja drugih lica

Skrećemo pažnju da preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti već plaćaju na paušalno utvrđen prihod nemaju obavezu da navedeni zahtev za paušalno oporezivanje podnose za svaku narednu godinu, s obzirom na to da je propisano da preduzetnik kome je utvrđeno pravo na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali razlozi za paušalno oporezivanje, odnosno da izmenjeni uslovi isključuju pravo na paušalno oporezivanje.