Smanjenje stope doprinosa PIO za 0,5% i novi iznos najniže osnovice doprinosa koji važi od 1. januara 2022. godine utiču na plaćanje doprinosa preduzetnika koji doprinose plaćaju na oporezivu dobit.

 

Za akontaciju za decembar 2021. godine i za konačnu obavezu za 2021. godinu važe sledeći elementi:

  • Stopa doprinosa PIO iznosi 25.5%
  • Najniža osnovica doprinosa iznosi 28.402,00 dinara

 

Za akontacije od januara 2022. godine i iznos akontacija za 2022. godinu u obrascu  PPDG-1S važe sledeči elementi:

  • Stopa doprinosa PIO iznosi 25%
  • Najniža osnovica doprinosa iznosi : 30.880,00 dinara

 

Prema tome, do utvrđivanja iznosa konačne obaveze za 2021. godinu i iznosa akontacija za 2022. godinu u poreskoj prijavi na obrascu PPDG-1S, počev od akontacije za januar 2022. godinu, preduzetnik koji plaća doprinose na oporezivu dobit će obračunavati i plaćati doprinos PIO po stopi od 25% a najniža osnovica za obračun doprinosa će biti 30.880 dinara.

 

Na primeru preduzetnika koji je plaćao akontacije doprinosa za 2021. godinu na najnižu osnovicu prikazujemo razliku u obračunu doprinosa za decembar 2021. godine i za januar 2022. godine:

Decembar 2021. godine
Osnovica doprinosa: 28.402,00 dinara
Stopa PIO: 25,5%
Iznos doprinosa PIO: 7.242,51 dinar

 

Januar 2022. godine
Osnovica doprinosa: 30.880,00 dinara
Stopa PIO: 25%
Iznos doprinosa PIO: 7.720,00 dinara