Uslov da poslodavac može da koristi poreske olakšice za kvalifikovana novozaposlena lica u skladu sa članom 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje jeste da lice koje se zapošljava ima status kvalifikovanog novozaposlenog lica.

Status kvalifikovanog novozaposlenog lica uslovljeno je sledećim:

  • da lice nije imalo status osiguranika zaposlenog od 1.1.2019. do 31.12.2019. godine, odnosno da lice nije imalo status osiguranika zaposlenog ili osiguranika preduzetnika od 1.1.2019. do 5.7.2020. godine (60 dana nakon ukidanja vanrednog stanja);
  • da je lice steklo status osiguranika zaposlenog od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine.

Prema tome, lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u 2021. godini ne mogu imati status kvalifikovanog novozaposlenog lica i za njih se ne mogu koristiti te poreske olakšice (ne ispunjava drugi uslov iz prethodnog pasusa).Poslodavci sada zahtevaju razne knjigovodstvene agencije u Beogradu da razumeju ovu novu politiku poreskih olakšica u Srbiji.

S druge strane, poslodavac može u 2021. godini zaposliti lice koje je prvi put zasnovalo radni odnos u 2020. godini i koristiti olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice, ako je to lice steklo status kvalifovanog novozaposlenog lica, bez obzira da li je prethodni poslodavac (gde je zaposlen u 2020. godini) koristio olakšice ili nije. Važno je samo da je to lice steklo status kvalifikovanog novozaposlenog lica u skladu sa prethodno navedenim uslovima.