Ko može da vam vodi knjige?  Izašao novi pravilnik o pružanju knjigovodstvene agencije u Srbiji usluga koji stupa na snagu od 23. semptebra 2020. godine.

Evidencija počinje da se formira prvog dana naredne godine, a svi koji se bave ovim poslom u njega mogu da se upišu do početka 2023. godine. Uslov je da plate naknadu, ali i da imaju makar jednog zaposlenog, sa punim radnim vremenom, koji poseduje licencu. Znači da će dobar računovođa uskoro na – ispit.

Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, podnosilac zahteva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju, kao i dokaz o plaćenoj naknadi.

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

  1. 24.000,00 dinara za pravna lica;
  2. 17.000,00 dinara za preduzetnike.

– Pružaoci računovodstvenih usluga moraće da imaju licencu za rad, posle stečenog profesionalnog zvanja kod profesionalne organizacije članice IFACA .Zasada te uslove u Srbiji ispunjava samo Savez računovođa i revizora Srbije i Komora revizora. Registar je važan zbog unapređenja kvaliteta i pouzdanosti u vođenju poslovnih knjiga i sastavljanja finasijskih izveštaja. Poslovne knjige više neće moći da vode nestručne osobe i nestručna knjigovodstvena agencija, što dovodi do velike pravne nesigurnosti.