1.1. Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika prema veličini

Pravna lica i preduzetnici se prema veličini mogu razvrstati u mikro, mala, srednja ili velika pravna lica, saglasno kriterijumima i graničnim vrednostima propisanim članom 6. Zakona o računovodstvu (Zakon). Razvrstavanje po veličini se vrši na osnovu podataka o prosečnom broju zaposlenih, poslovnom prihodu i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (Redovni godišnji finansijski izveštaj) i Statističkog izveštaja za 2021. godinu, a utvrđena veličina se, nakon verifikovanja od strane Agencije za privredne registre  koristi za 2022. godinu.

Pravna lica i preduzetnici osnovani u 2021. godini (novosnovani obveznici), odnosno preduzetnici koji su u toj godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, veličinu, utvrđenu na osnovu podataka iz Redovnog godišnji finansijski izveštaj za 2021. godinu i broja meseci poslovanja, koriste za 2021. i 2022. godinu.

Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovolјni penzijski fondovi, društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, investicioni fondovi,  društva za upravlјanje investicionim fondovima, berze i brokersko – dilerska društva, platne institucije i institucije elektronskog novca, kao i faktoring društva smatraju se velikim pravnim licima, neposredno na osnovu Zakona.

1.2. Razvrstavanje grupa pravnih lica prema veličini

Grupe pravnih lica (ekonomske celine) se prema veličini mogu razvrstati u male, srednje ili velike grupe, saglasno kriterijumima i graničnim vrednostima propisanim članom 7. Zakona. Razvrstavanje po veličini se vrši na osnovu podataka o prosečnom broju zaposlenih, poslovnom prihodu i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja (Konsolidovani finansijski izveštaj) za 2021. godinu, a utvrđena veličina se, nakon verifikovanja od strane Agencije za privredne registre, koristi za tekuću izveštajnu tj. 2021. godinu.

Izuzetno, grupa u kojoj je matično pravno lice finansijska institucija iz člana 6. stav 12. Zakona, nema obavezu razvrstavanja već se ista, saglasno Mišlјenju Ministarstva finansija br. 011-00-00013/2020-16 od 15.01.2020. godine, smatra velikom.

Utvrđivanje obaveze revizije

Saglasno Zakonu o reviziji, obavezu vršenja revizije RGFI, osim pravnih lica i preduzetnika razvrstanih kao velika ili srednja pravna lica i javnih društava, nezavisno od veličine, imaju i sva pravna lica i preduzetnici čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi iznos od 4,4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Dakle, obveznici koji finansijske izveštaje sastavlјaju na 31.12.2021. godine će imati obavezu revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu ukoliko su u 2021. godini ostvarili ukupan prihod veći od 517.361 hilјada RSD.