U „Službenom glasniku RS“, broj 94 od 3.7.2020. godine objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je donet na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Za više informacija o ovom pravilniku, knjigovodstvena agencija u Beogradu će vas redovno obaveštavati.

Pravilnik stupa na snagu 11. jula 2020. godine.

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti poslodavci su dužni da donesu do 10. avgusta 2020. godine.

Pravilnikom je pitanje zaštite od zaraznih bolesti kod privrednih subjekata prošireno i na oblast koju pokriva Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Do sada je to pitanje bilo pokriveno samo Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i ticalo se samo privrednih subjekata iz određenih delatnosti.

Nadzor nad primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i drugih propisa i akata u vezi sa tim zakonom vrši inspekcija rada, pa će u tom smislu i preventivne mere u vezi sa zaštitom od zaraznih bolesti predviđene Pravilnikom biti kontrolisane od strane te inspekcije. Podsećamo da nadzor nad primenom Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vrši sanitarna inspekcija.

Poslodavci trebaju imati u vidu da su novčane kazne za prekršaje iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu znatno više od onih predviđenih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za nepoštovanje odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, odnosno Pravilnika koji je donet na osnovu zakona, predviđene su sledeće novčane kazne za prekršaj (čl. 69. i 75. zakona):

 • za pravna lica – od 800.000 do 1.000.000 dinara
 • za odgovorno lice u pravnom licu – od 40.000 do 50.000 dinara
 • za preduzetnike – od 400.000 do 500.000 dinara
 • za zaposlenog – od 10.000 do 20.000 dinara.

Poslodavac je dužan da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno Zakonu o bezbednsti i zdravlju na radu. Rok za donošenje plana je 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 10. avgusta.

Poslodavac je dužan da plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Plan primene mera obavezno sadrži:

1) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti (detaljnije objašnjenje u članu 5. stav 1. Pravilnika):

pisane instrukcije i uputstva za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti, sa informacijom o simptomima zarazne bolesti;
u skladu sa mogućnostima, preraspodela radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene;
pojačana higijena i dezinfekcija prostorija;
dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;
redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu;
vođenje evidencije o dezinfekciji prostorija;
uputstva za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;
redovno uklanjanje otpada i smeća iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem.
2) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti (detaljnije objašnjenje u članu 5. stav 2. Pravilnika):

prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno dezinfikuje i provetrava;
poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu i druge mere zaštite;
precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz prostorije;
organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;
kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;
primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.
3) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti (detaljnije objašnjenje u čl. 6. i 7. Pravilnika).

Proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši lice za bezbednost i zdravlje na radu.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a naročito:

 • učestvuje u izradi plana primene mera;
 • priprema pisana uputstva i instrukcije;
 • kontroliše primenu mera;
 • vrši kontrolu korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera.

Zaposleni je obavezan da:

 • sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu;
 • namenski koristi propisana sredstva i opremu, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;
 • dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;
 • ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;
 • obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;
 • pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;
 • da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;
 • odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;
 • sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

U sklopu ove teme, napominjemo da je tokom prethodne nedelje izmenjena i dopunjena Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Za privredne subjekte je važan novi član 9a Uredbe:

„Na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, danom stupanja na snagu akta o proglašenju vanredne situacije primenjuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:

– zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite,

– u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite,

– u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra,

– zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija,

– ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od 7.00 do 20.00 časova,

– prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova,

– puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,

– u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica),

– u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila,

– zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara,

– sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,

– sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice),

– česta dezinfekcija svih javnih objekata,

– dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama (preporuka),

– što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

Za svaku jedinicu lokalne samouprave, u slučaju proglašenja vanredne situacije zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Vlada može, posebnom odlukom, izmeniti mere iz stava 1. ovog člana, odnosno odrediti druge posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, uslove, način sprovođenja i izvršioce, ako to nalažu posebne okolnosti.

Sprovođenje mera zaštite iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru predsednici opština, odnosno gradonačelnici preko nadležnih opštinskih, odnosno gradskih organa i službi, štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave i nadležni zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje.“