Komora javnih izvršitelja objavila je na svom sajtu Uputstvo za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Shodno stavu 1. Uputstva, javni izvršitelji za vreme vanrednog stanja neće odlučivati o predlozima za izvršenje i neće preduzimati izvršne radnje u postupcima radi namirenja novčanih i nenovčanih potraživanja, i to naročito u onim predmetima u kojima se izvršenje sprovodi sledećim sredstvima izvršenja:
– prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika;
– prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika;
– zajedničkom prodajom nepokretnosti i po­ kretnih stvari;
– prenosom zarade ili plate, odnosno prenosom naknade zarade ili naknade plate, penzija ili drugih stalnih primanja;
– predajom pokretnih stvari izvršnog dužnika i ispražnjenjem i predajom nepokretnosti izvršnog dužnika.

Uputstvo se ne odnosi na one predmete u kojima se namiruje potraživanje po osnovu zakonskog izdrža­ vanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja, kao i na predmete u kojima se namiruje potraživanje na osnovu novčane naknade za telesno oštećenje prema propisima o in­ validskom osiguranju, potraživanja koja se ostvaruju prema propisima o socijalnoj zaštiti, potraživanja po osnovu privremene nezaposlenosti, potraživanja po osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, potraživanja po osnovu stipendije učenicima i studentima.

Takođe, Uputstvo se ne odnosi na:
– izvršne postupke pokrenute na osnovu pri­ vremenih i prethodnih mera i izvršenja na ra­ čunima pravnih lica;
– sprovođenje izvršenja na računima fizič­ kih lica, izuzev kada se izvršenje sprovodi sred­ stvima navedenim u stavu 1. Uputstva (zaradi ili plati, odnosno naknadi zarade ili naknadi plate, penzije ili drugih stalnih primanja).

Obustave iz zarade

Prema Uputstvu u predmetima u kojima je započeto sprovođenje izvršenja na zaradi, javni izvršitelj će putem elektronske pošte ili na drugi pogodan način, odnosno opštim dopisom obavestiti poslodavce, da do okončanja vanrednog stanja ne vrše sprovođenje izvršenja na zaradi, po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu.
Dakle, poslodavac za vreme trajanja vanrednog stanja vrši obustavu iz zarade po osnovu potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja na način propisan odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Obustave iz penzija

Prema Uputstvu u predmetima u kojima je započeto sprovođenje izvršenja penziji izvršnog dužnika, javni izvršitelj će putem elektronske pošte, odnosno opštim dopisom obavestiti Fond PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrši obustavu penzija po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu.
Pri tome, zastoj u sprovođenju izvršenja ne odnosi se na predmete u kojima se namiruje potraživanje po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja.

Zastoj po zaključenom sporazumu o otplati duga na rate za komunalne usluge i srodne delatnosti

Prema Uputstvu, u postupcima izvršenja i obezbeđenja radi naplate novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti, u kojima su izvršni dužnici zaključili sporazum o otplati duga na rate, javni izvršitelji će putem elektronskih sredstava komunikacije ili putem telefona obavestiti izvršne dužnike da za vreme trajanja vanrednog stanja mogu privremeno da zastanu sa dogovorenim uplatama, te da se neće preduzimati izvršne radnje u slučaju nepoštovanja