Izmene u finansijskom izveštavanju za 2022. godinu su, u odnosu na prethodnu godinu, u najvećoj meri opredelјene izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavLjivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, objavlјenim u decembru 2022. godine u “Službenom glasniku RS”, br. 139/2022. U tom smislu, najznačajnije promene u načinu dostavlјanja i obrade finansijskih izveštaja, odnosno propisane dokumentacije za 2022. godinu su sledeće.

  1. Ukoliko „pružalac računovodstvene usluge nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (RPRU), finansijski izveštaj se javno ne objavlјuje. Naime, saglasno Zakonu o računovodstvu, kao lice odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja), obveznik može odrediti:
  • pružaoca računovodstvene usluge pravno lice/preduzetnika koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i kome je obveznik ugovorom poverio vođenje poslovnih knjiga i sastavlјanje finansijskih izveštaja (čl. 16. st. 1. Zakona) ili
  • povezano pravno lice (čl. 16. st. 2. Zakona);
  • fizičko lice koje ispunjava uslove propisane opštim aktom obveznika (čl. 15. Zakona).

Uvažavajući navedeno, ukoliko u postupku obrade utvrdi da je obveznik u zahtevu obeležio “pružaoca računovodstvene usluge” (kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskog izveštaja), a to pravno lice ili preduzetnik nisu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija odmah javno objavlјuje informaciju o tome, kao i dopis sa razlozima zbog kojih finansijski izveštaj ne može biti javno objavlјen.

  1. Zahtev, kao i dokumentacija koju donosi zakonski zastupnik (npr. Napomene uz finansijski izveštaj, Izjava o neaktivnosti, Izjava da nije usvojen finansijski izveštaj i sl.) kod obveznika kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, treba da budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ne samo zakonskog zastupnika, već i supotpisnika. U tom slučaju, obveznici više ne moraju da pripremaju saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјen finansijski izveštaj, odnosno propisana dokumentacija. Izuzetno, ukoliko zahtev i priložena dokumenta elektronski potpiše samo zakonski zastupnik, nephodno je u okviru zahteva dostaviti pomenutu saglasnost supotpisnika.
  1. Usaglašenost računovodstvene regulative navedene u zahtevu (kada određuje obim podataka u obrascima, kao i primenu više regulative koju je obveznik dužan da primenjuje najmanje 5 godina) i u Napomenama uz finansijski izveštaj (koje se javno objavlјuju) neophodan je uslov za javno objavlјivanje finansijskog izveštaja kao potpunog i računski tačnog. Tako se na primer, finansijski izveštaj dostavlјen putem zahteva u kojem je obeleženo da obveznik primenjuje Pravilnik Ministarstva finansija, dok je u Napomenama uz FI navedena primena MSFI za MSP, ne može smatrati potpunim i računski tačnim, obzirom da obim podataka u tom izveštaju, koji je dostavlјen Agenciji putem PIS FI Agencije, ne odgovara obimu koji je propisan za obveznike koji primenjuju standarde. Obveznicima će prilikom sastavlјanja finansijskog izveštaja u PIS FI Agencije biti prikazano upozorenje da je potrebno proveriti usaglašenost računovodstvene regulative u zahtevu i Napomenama uz finansijski izveštaj.
  1. Odluka o objedinjenom GIP-u ne može biti dostavlјena zajedno sa Izjavom zakonskog zastupnika da finansijski izveštaj nije usvojen. Obveznik koji donese Odluku o spajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju (Odluka o objedinjenom GIP-u), dužan je da istu dostavi istovremeno sa Odlukom o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i revizorskim izveštajem.
  1. Za potpisivanje zahteva, odnosno dokumentacije je obavezna primena posebne besplatne aplikacije Agencije za potpisivanje elektronskih dokumenata (NexU aplikacija) ili aplikacija koje obezbeđuju potpis u klaudu. Na ovaj način se osigurava da obrada finansijskog izveštaja, odnosno propisane dokumentacije i njihovo javno objavlјivanje ne budu otežani ili onemogućeni usled tehničkih problema koji za posledicu mogu imati da se ne vide pojedine strane dostavlјenog dokumenta ili se ne vide podaci o potpisniku.
  1. Propisivanjem nove vrste zahteva „Zamena Posebnih podataka uz KGFI“, matično pravno lice ima mogućnost da odmah po javnom objavlјivanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja kao potpunog i računski tačnog, dostavi zahtev za izmenu posebnih podataka objavlјenih uz taj izveštaj – podataka o prosečnom broju zaposlenih grupe, i eventualno veličine koja se usled toga menja, kao i spiska učesnika u konsolidaciji.

Posebno se skreće pažnja da je integracijom Agencije u jedinstven državni informacioni sistem, od 16. januara 2023. godine obveznicima omogućeno da putem naloga otvorenog na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs) pristupe elektronskim uslugama Agencije, pa tako i sistemu za prijem, obradu i javno objavlјivanje finansijskih izveštaja (PIS FI Agencije). To dalјe znači da obveznici koji do tada nisu imali korisničke naloge u posebnom informacionom sistemu Agencije, finansijske izveštaje, odnosno dokumentaciju mogu dostaviti korišćenjem korisničkog naloga registrovanog na Portalu eID.gov.rs. Obveznici sa starim korisničkim nalozima će iste moći da koriste sve do 01. juna 2023. godine, nakon čega će PIS FI Agencije moći da pristupe samo nalogom koji budu kreirali na Portalu eID.gov.rs.