Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 26. oktobra 2023. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju (Zakon). Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 92/2023 od 27. oktobra 2023. godine.
 
Zakon će se primenjivati se od 1. januara 2024. godine, osim odredaba koje se odnose na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza koje će se primenjivati za poreske periode, koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine u skladu sa Zakonom o PDV.
 
Najznačajnije novine su prikazane u nastavku.
 
Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u
 
Izmenama Zakona je uveden novi kraći rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV. Naime, u skladu sa usvojenim izmenama, rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV je 10 (umesto ranijih 15) dana po isteku poreskog perioda.
 
Dodatno, ukoliko po isteku navedenog roka od 10 dana dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV, obveznik koriguje elektronsko evidentiranje obračuna PDV u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.
 
Elektronsko evidentiranje prethodnog PDV
 
Zakon donosi potpuno novu obavezu za obveznike PDV u vidu obaveze elektronskog evidentiranja PDV obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara.
 
Ovakvo evidentiranje se vrši nezavisno od toga da li obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog PDV koji se evidentira.
 
Rok za elektronsko evidentiranje prethodnog PDV-a je 10 dana po isteku poreskog perioda.
 
Ukoliko po isteku navedenog roka od 10 dana dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje prethodnog PDV, obveznik koriguje evidentirani prethodni PDV do roka za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je došlo do te promene.