Gubljenje prava na direktna davanja privrednog subjekta koji je ostvario pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i pravo na uplatu direktnih davanja prema Uredbi, kao i pravo na direktna davanja prema Zaključku, a koji nije smanjio broj zaposlenih u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. Uredbe, već je broj zaposlenih za više od 10% smanjio u periodu posle isteka navedenog roka iz Uredbe do isteka tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz tač. 1-4. Zaključka
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1187/2021-04 od 29.11.2021. god.)

 

Odredbom člana 12. stav 1. U redbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 54/20 i 60/20, u daljem tekstu: Uredba) propisano je da privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe.

 

Saglasno odredbi člana 12. stav 3. Uredbe, privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom dužni su da:

  • plate sve obaveze za koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza koja se računa počev od dana kada su navedene obaveze dospele za plaćanje u skladu sa zakonima kojim se uređuje plaćanje odgovarajuće obaveze, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja; 

 

  •  izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

 

Saglasno tački 11. Zaključka Vlade 05 broj: 401-6052/2020 od 30. jula 2020. godine („Službeni glasnik RS”, br. 104/20 i 106/20, u daljem tekstu: Zaključak), u realizaciji Zaključka shodno će se primenjivati odredbe Uredbe koje se odnose na značenje pojmova, prava na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije i na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, gubitak prava i način korišćenja i isplate zaposlenima sredstava dobijenih po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije.

Privredni subjekt u privatnom sektoru koji je ostvario direktna davanja i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa saglasno Zaključku, gubi pravo na navedene mere iz ovog zaključka ukoliko, u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz tač. 1-4. ovog zaključka, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz tač. 1-4. ovog zaključka (tačka 12. Zaključka).

Shodno navedenim odredbama Uredbe, privredni subjekt u privatnom sektoru koji je ostvario pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktna davanja saglasno Uredbi, gubi navedena prava ako smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. Uredbe (koji rok je istekao u oktobru 2020. godine), ne računajući zaposlene koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme u smislu člana 12. stav 1. Uredbe.

Shodno navedenim odredbama Zaključka, privredni subjekt u privatnom sektoru koji je ostvario pravo na direktna davanja i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa saglasno Zaključku, gubi navedena prava ako smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz tač. 1-4. Zaključka (koji rok je istekao u decembru 2020. godine), ne računajući zaposlene koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme u smislu tačke 12. Zaključka.

Dakle, privredni subjekt koji je ostvario pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i pravo na uplatu direktnih davanja prema Uredbi, kao i pravo na direktna davanja prema Zaključku (s tim da nije koristio pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa prema Zaključku), koji nije smanjio broj zaposlenih u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. Uredbe (koji rok je istekao u oktobru 2020. godine), već je broj zaposlenih za više od 10% smanjio u periodu posle isteka navedenog roka iz Uredbe do isteka tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz tač. 1-4. Zaključka (koji rok je istekao u decembru 2020. godine), gubi pravo samo na direktna davanja koja je ostvario prema Zaključku. Privredni subjekt ne gubi pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja koja je ostvario prema Uredbi.

Kako se u realizaciji Zaključka shodno primenjuju pojedine odredbe Uredbe koje se, između ostalog, odnose i na gubitak prava, privredni subjekt u privatnom sektoru koji izgubi pravo na direktna davanja saglasno Zaključku dužan je da izvrši povraćaj direktnih davanja sa kamatom, saglasno tač. 11. i 12. Zaključka, a u vezi sa članom 12. stav 3. Uredbe.

Izvor: Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa (Ministarstvo finansija)