Dostavljanjem Izjave o neaktivnosti smatra se da je pravno lice odnosno preduzetnik ispunio obavezu dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i Statističkog izveštaja.

Izjava o neaktivnosti

Saglasno Zakonu o računovodstvu, pravno lice odnosno preduzetnik, koji u izveštajnoj 2021. godini, nije imao poslovnih događaja, niti je u poslovnim knjigama za tu godinu imao podatke o imovini i obavezama, dužan je da do 31. marta 2022. godine, dostavi izjavu o neaktivnosti. Po isteku tog roka, obveznici mogu dostaviti Izjavu o neaktivnosti za 2021. godinu, najkasnije do kraja 2022. godine.

Zakonski zastupnik ne može poricati sadržinu izjave koju je dao, odnosno posle dostavljanja i javnog objavljivanja izjave o neaktivnosti kao ispravne, pravno lice odnosno preduzetnik ne može dostaviti redovni godišnji finansijski izveštaj , kao zamenu te izjave.

Sadržina zahteva

U okviru zahteva „Izjava o neaktivnosti“, pravna lica i preduzetnici dostavljaju dokument „Izjava o neaktivnosti“ u kojoj se navodi da u izveštajnoj godini nisu imali poslovnih događaja, niti da u poslovnim knjigama za tu godinu imaju podatke o imovini i obavezama.

Osim navedenog, obveznici mogu da dostave i određena dokumenta koja mogu biti relevantna za postupak obrade i javnog objavljivanja konkretnog zahteva, kao na primer:

  • dokaz o uplati naknade – dostavlja se ukoliko do momenta potpisivanja zahteva nije identifikovana uplata;
  • saglasnost supotpisnika potpisana kvalifikovanim elektronskim ili svojeručnim potpisom tog lica – dostavljaju obveznici čiji su zakonski zastupnici ograničeni supotpisom;
  • izvod iz nadležnog statusnog registra – dostavljaju obveznici koji se ne registruju u registrima koje vodi Agencija, ukoliko neki od statusnih podataka u Evidenciji obveznika nije ažuran.

Način dostavljanja

Izjava o neaktivnosti se dostavlja, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), odabirom odgovarajućeg zahteva, u elektronskom obliku, potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavljanje izjave o neaktivnosti.

Obveznici koji dostavljaju Izjavu o neaktivnosti sastavljenu na dan 31.12.2021. godine i kasnije, sistemu pristupaju putem linka Finansijski izveštaji – POČEV OD 31.12.2021.

Ukoliko izjava o neaktivnosti, odnosno zahtev nisu potpisani od strane zakonskog zastupnika (npr. potpisan je od strane ovlaščene knjigovodstvene agencije (knjigovođe) ili drugog lica na osnovu punomoćja koje je izdao zakonski zastupnik i sl.) isti se vraćaju obvezniku elektronskim putem, radi ispravnog potpisivanja.

U slučajevima kada Izjava o neaktivnosti bude dostavljena u papirnom obliku, Agencija istu neće obraditi niti javno objaviti na svojoj internet stranici, već će javno objaviti informaciju i obvezniku dostaviti dopis da je ta izjava dostavljena suprotno Zakonu.

Naknada

Za obradu i javno objavljivanje izjave o neaktivnosti potrebno je platiti naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija. U slučaju dostavljanja izjave nakon zakonskog roka, naknada se uvećava za naknadu za neblagovremeno dostavljanje iste u iznosu od 3.000 RSD. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obvezniku su obezbeđene u PIS FI Agencije i prikazane na linku „Status naplate zahteva/Instrukcije za plaćanje“.

Obrada i javno objavljivanje

U slučaju da dostavljeni zahtev „Izjava o neaktivnosti“ ima manjkavosti, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se objavljuje na internet stranici Agencije u okviru Registra finansijskih izveštaja (Registra) i istog dana se obvezniku dostavlja informacija o tome na mejl adresu koja je uneta za zakonskog zastupnika u zahtev i adresu lica koje je kreiralo korisnički nalog. Utvrđene nedostatke, obveznik treba da otkloni najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja. U suprotnom, izjava o neaktivnosti neće biti upisana u Registar i javno objavljena kao ispravna.

Ispravna izjava o neaktivnosti se upisuje u Registar i javno objavljuje na internet stranici Agencije, zajedno sa potvrdom o javnom objavljivanju.

Pravno lice odnosno preduzetnik za kojeg je zakonski zastupnik dostavio izjavu o neaktivnosti za 2021. godinu, razvrstano je kao mikro pravno lice i ta veličina se primenjuje za narednu 2022. godinu.

Ukoliko se izjava o neaktivnosti javno objavi kao neispravna ili se objavi informacija da ista nije javno objavljena usled neplaćene naknade za obradu i javno objavljivanje ili usled njenog dostavljanja suprotno Zakonu (u papirnoj formi), obveznik ima mogućnost da najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se taj izveštaj odnosi (do kraja 2022. godine), dostavi novu izjavu za 2021. godinu.