Skip to main content Skip to search

Posts by admin

Država isplaćuje minimalac - Vesti - Best-economy.com

Država isplaćuje pomoć u vidu tri minimalne zarade

Među ekonomskim merama za podršku privredi, koje je danas predstavio ministar finansija Siniša Mali, drugi set mera odnosi se na direktna davanja preduzećima.

Reč je o isplati pomoći u visini minimalne zarade za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća u privatnom sektoru, odnosno subvencije 50 odsto minimalne zarade velikim preduzećima, čiji zaposleni su poslati na prinudni odmor, zbog smanjenog obima poslovanja ili potpune obustave rada.

“Svim preduzetnicima, paušalcima, malim preduzećima, država će uplatiti tri minimalne zarade za svakog zaposlenog. Dakle, tim preduzećima će država dati nešto više od 90.000 dinara direktno na račun, oko 750 evra. Vlada predlaže da bude uplaćeno i 50 odsto zarade onima koji su dobili rešenje o prekidu rada u velikim kompanijama”, rekao je Mali.

Kod ovog seta mera je napravljena razlika u načinu primene po osnovu ekonomske snage obveznika. Naime, pošlo se od pretpostavke da su privredni subjekti koji su razvrstani kao velika privredna društva imaju značajno veću ekonomsku snagu u odnosu na preduzetnike, mikro, mala i srednja pravna lica.

Kako se navodi, predloženim merama poslodavci se u dovoljnoj meri stimulišu da održe postojeći nivo zaposlenosti, dok se u slučaju preduzetnika, malih, mikro i srednjih pravnih lica, većim obimom prava dodatno jača likvidnost u cilju održavanja poslovanja, odnosno odustajanja od pokretanja postupaka prestanka obavljanja poslovanja.

Kako do novca

Mali je objasnio da će narednih dana biti donet pravni okvir rešavanja ovih pitanja, ali da kompanije mogu očekivati da im država polovinom maja uplati prvu trećinu sredstava, zatim posle mesec dana još jednu, pa poslednju.

“Ići će u delovima kako neko ne bi uzeo pare i otpustio radnike”, rekao je Siniša Mali i pojasnio da će sredstva biti prebačena na poseban račun preduzeća, koja će zatim novac rasporediti zaposlenima.

Read more
obustava zarada-vesti-best-economy.com

Obustave iz zarada tokom trajanja vanrednog stanja

Komora javnih izvršitelja objavila je na svom sajtu Uputstvo za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Shodno stavu 1. Uputstva, javni izvršitelji za vreme vanrednog stanja neće odlučivati o predlozima za izvršenje i neće preduzimati izvršne radnje u postupcima radi namirenja novčanih i nenovčanih potraživanja, i to naročito u onim predmetima u kojima se izvršenje sprovodi sledećim sredstvima izvršenja:
– prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika;
– prodajom pokretnih stvari izvršnog dužnika;
– zajedničkom prodajom nepokretnosti i po­ kretnih stvari;
– prenosom zarade ili plate, odnosno prenosom naknade zarade ili naknade plate, penzija ili drugih stalnih primanja;
– predajom pokretnih stvari izvršnog dužnika i ispražnjenjem i predajom nepokretnosti izvršnog dužnika.

Uputstvo se ne odnosi na one predmete u kojima se namiruje potraživanje po osnovu zakonskog izdrža­ vanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja, kao i na predmete u kojima se namiruje potraživanje na osnovu novčane naknade za telesno oštećenje prema propisima o in­ validskom osiguranju, potraživanja koja se ostvaruju prema propisima o socijalnoj zaštiti, potraživanja po osnovu privremene nezaposlenosti, potraživanja po osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, potraživanja po osnovu stipendije učenicima i studentima.

Takođe, Uputstvo se ne odnosi na:
– izvršne postupke pokrenute na osnovu pri­ vremenih i prethodnih mera i izvršenja na ra­ čunima pravnih lica;
– sprovođenje izvršenja na računima fizič­ kih lica, izuzev kada se izvršenje sprovodi sred­ stvima navedenim u stavu 1. Uputstva (zaradi ili plati, odnosno naknadi zarade ili naknadi plate, penzije ili drugih stalnih primanja).

Obustave iz zarade

Prema Uputstvu u predmetima u kojima je započeto sprovođenje izvršenja na zaradi, javni izvršitelj će putem elektronske pošte ili na drugi pogodan način, odnosno opštim dopisom obavestiti poslodavce, da do okončanja vanrednog stanja ne vrše sprovođenje izvršenja na zaradi, po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu.
Dakle, poslodavac za vreme trajanja vanrednog stanja vrši obustavu iz zarade po osnovu potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja na način propisan odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Obustave iz penzija

Prema Uputstvu u predmetima u kojima je započeto sprovođenje izvršenja penziji izvršnog dužnika, javni izvršitelj će putem elektronske pošte, odnosno opštim dopisom obavestiti Fond PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrši obustavu penzija po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu.
Pri tome, zastoj u sprovođenju izvršenja ne odnosi se na predmete u kojima se namiruje potraživanje po osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja.

Zastoj po zaključenom sporazumu o otplati duga na rate za komunalne usluge i srodne delatnosti

Prema Uputstvu, u postupcima izvršenja i obezbeđenja radi naplate novčanih potraživanja nastalih iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti, u kojima su izvršni dužnici zaključili sporazum o otplati duga na rate, javni izvršitelji će putem elektronskih sredstava komunikacije ili putem telefona obavestiti izvršne dužnike da za vreme trajanja vanrednog stanja mogu privremeno da zastanu sa dogovorenim uplatama, te da se neće preduzimati izvršne radnje u slučaju nepoštovanja

Read more

Bez PDV-a na usluge deratizacije i dezinfekcije

Kada obveznik PDV vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Na promet predmetnih usluga, koje se pružaju u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, PDV se obračunava po poreskoj stopi PDV od 20% i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost "U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon), na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji se vrši u skladu sa Zakonom o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), oporezuje se PDV u skladu sa Zakonom.

Prema tome, kada obveznik PDV vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Na promet predmetnih usluga, koje se pružaju u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, PDV se obračunava po poreskoj stopi PDV od 20% i plaća u skladu sa Zakonom.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona propisano je, da opšta stopa PDV za oporezivi promet
dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. Prema odredbi člana 25. stav 2. tačka 8) Zakona, PDV se ne plaća na promet usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu.   Odredbom člana 14. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je, da mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organizuju i sprovode organi Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne
samouprave, privredni subjekti i pravna lica, instituti i zavodi za javno zdravlje i druge zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici i fizička lica u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.
Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u skladu sa zakonom (stav 2. istog člana Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).
Prema odredbi člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, opšte mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sprovode se u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, odnosno nad objektima, prostorijama, uređajima, opremom i nad licima koja obavljaju delatnost u oblasti zdravstva, socijalnog zbrinjavanja, obrazovanja, poslovanja sa hranom, ugostiteljstva, turizma, trgovine i usluga, unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja, sporta i rekreacije.
U skladu sa odredbom člana 16. stav 1. tačka 5) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, opšte mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti su sprovođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mestima, na javnim površinama, u stambenim objektima, u sredstvima javnog saobraćaja, u objektima pod sanitarnim nadzorom i njihovoj neposrednoj okolini i u drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost.
Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je, da dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao opštu meru, sprovode zavodi odnosno instituti za javno zdravlje, druga pravna lica i preduzetnici ako ispunjavaju propisane uslove. Posebne mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti su dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija po epidemiološkim indikacijama (član 17. stav 1. tačka 9) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).

Meru dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama utvrđenu u stavu 1. tačka 9)
ovog člana, osim u zdravstvenim ustanovama, školama, predškolskim ustanovama i drugim objektima u kojima borave deca, omladina i stara lica, sprovode i druga pravna lica i preduzetnici, u skladu sa zakonom (član 17. stav 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti).
Prema odredbi člana 4. tačka 13) Zakona o veterinarstvu, veterinarska delatnost, u smislu ovog zakona, obuhvata poslove dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dezodoracije i dekontaminacije.

Odredbom člana 116. stav 1. Zakona o veterinarstvu propisano je, da dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju mogu da obavljaju privredno društvo odnosno drugo pravno lice i preduzetnik ako u pogledu odgovarajućih stručnih radnika, opreme i sredstava ispunjavaju uslove, koje bliže propisuje ministar."

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00500/2017-04 od 25.9.2017. godine)

Read more